Programma 2018-2022

Bericht van Forza! Castricum:

vol trots kunnen wij u melden dat ons partijprogramma op de website staat. U kunt ons partijprogramma in algehele tekst lezen of u kunt van de PDF-optie gebruik maken en het verkiezingsprogramma als PDF-bestand downloaden. U komt op de juiste pagina door hier te klikken:  Partijprogramma Forza! Castricum  

Politiek als passie

Voorwoord

Forza! (Fortuynistische oproep tot realistische zakelijke aanpak) staat voor passie, idealen en aansprekende politiek waarbij er doorlopend gesprekken worden gevoerd met de mensen in onze prachtige gemeente. Met trots presenteren wij dan ook ons verkiezingsprogramma waarmee we niet alleen als nieuwe partij visie en lef tonen, maar ook laten zien dat de inwoners bij ons centraal staan en dat uw stem bij ons in goede handen is.
Aansprekende politiek kan eenvoudigweg niet zonder passie. Zonder passie is er geen contact met de inwoners. Alleen op die manier kan er een levendig en maatschappelijk breed gedragen politiek debat zijn.
Veel van de huidige politici in deze gemeente zijn ervan overtuigd dat onze gemeente een gezegende gemeente is. Helaas zijn wij een gemeente met saaie politici en bestuurders. Zij denken te weten wat goed voor u is zonder u te spreken. U mag één keer per vier jaar opdraven om hen weer voor vier jaar op het pluche te houden. Een lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is in hun visie geen uiting van onbetrokkenheid van de burger bij de gemeentepolitiek, laat staan van een kloof tussen de politiek en de burgers, maar een uiting van innige tevredenheid van de burger over hoe de gemeente wordt bestuurd.
Binnen het huidige gemeentebestuur is daarnaast van dualisme nog nauwelijks sprake. De spanning tussen het college en de raad is hierdoor opgeheven en vervangen door een strikt en in beton gegoten collegeakkoord. Deze ontwikkelingen zijn de doodsteek voor het politieke debat en maken aan elke politieke passie een eind. Voor idealen, laat staan voor passie, is in een dergelijk cultureel politiek klimaat namelijk geen plaats.
De huidige gevestigde politici willen ook niet lastiggevallen worden door politieke avonturiers als Forza! en de door ons uitgelokte politieke avonturen. Zoals u in de (sociale) media heeft kunnen volgen kwam het enige politieke vuurwerk in de raad van Forza!. Ons wordt hierin ‘populisme’ verweten, we worden hierdoor niet serieus genomen en zelfs genegeerd. Desondanks is ons de moed niet in de schoenen gezonken, maar zijn we alleen nog gemotiveerder en sterker geworden.
Stem op 21 maart 2018 daarom op Forza!Castricum (Lijst 10)

Missie van Forza!
Forza! vindt dat de inwoners van Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude recht hebben op een veilige, prettige en inspirerende leefomgeving waar het voor gezinnen, individuen en ondernemers goed toeven is. Elke wijk en kern moet goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Het ideaal van Forza! is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot zijn kerntaken en het aantal regels drastisch verminderen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom!

Speerpunten Forza! Castricum Verkiezingen 21 maart 2018

 1. Voorrang eigen inwoners bij woningtoewijzing. Afschaffen urgentie statushouders;
 2. Meer sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen;
 3. Lokale lasten omlaag en afschaffen van de hondenbelasting;
 4. Ouderen verdienen onze aandacht, hulp en respect;
 5. Geen bezuinigingen op zorg: goede zorg voor wie het echt nodig heeft. Inzetten op maatwerk;
 6. Preventief cameratoezicht waar nodig;
 7. Goede basisvoorzieningen voor ieder dorp of kern;
 8. Inwoners en ondernemers meer inspraak;
 9. Geen zendmasten in of dichtbij woonwijken;
 10. Verruiming van terras- en horecatijden;
 11. Verlaging OZB-tarief voor ondernemers;
 12. Kermis Castricum verplaatsen van de Brink naar de Dorpsstraat. Een feest voor alle ondernemers en inwoners;
 13. Geen subsidies voor (linkse) hobby’s als de Bakkerij,
 14. Forza! is voor een gekozen burgemeester;
 15. Doorbreek met ons de bestuurscultuur;
 16. Nederlandse vlag moet in de raadszaal;
 17. Forza! Castricum wil binnen haar gemeentegrenzen geen moskee of islamitisch onderwijs.

Forza! zal bij al haar besluiten zich laten inspireren door bovenstaande missie en de 9 kernwaarden van Fortuyn:

In Nederland:

1. geldt een parlementaire democratie;
2. bestaat een volledige scheiding van Kerk en Staat;
3. geldt een volledige vrijheid van meningsuiting;
4. geldt een markteconomie gebaseerd op eigen initiatief en vrij ondernemerschap;
5. dient een absolute scheiding te zijn tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht;
6. zijn mannen en vrouwen cultureel, sociaal en economisch volstrekt gelijkwaardig en de seksuele geaardheid doet in het politieke domein niet ter zake;
7. staat individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal;
8. dient de samenleving te bestaan uit samenlevende en samenwerkende individuen;
9. wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gerespecteerd en nageleefd zonder eigengereide interpretaties op basis van zgn. eigen culturen.

1. Bestuur, samenleving en publiekscontact

De samenleving in Castricum is constant in beweging. De onstuimige groei van de laatste twintig jaar, een razendsnelle ontwikkeling van de economie, technologie, natuur en milieu vragen extra zorg. De mensen worden echter ook steeds mondiger. Een zodanig beweeglijke samenleving goed besturen, stelt nogal wat eisen aan een gemeentebestuur en aan haar ambtenaren. Zij moeten zich mee ontwikkelen met de samenleving. Het uitgangspunt van Forza! is dan ook: wat de Castricummers zelf kunnen, moeten ze ook zoveel mogelijk zelf doen.

Kerntaken
Bovenstaande betekent een herbezinning op de rol van de gemeentelijke overheid en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. Forza! wil dat de gemeente zich richt op haar ‘kerntaken’ en de overige taken zoveel mogelijk uitbesteedt. Afdelingen die geen kerntaken uitvoeren dienen verzelfstandigd te worden. Forza! vindt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat niet alle (niet verplichte) voorzieningen, vanzelfsprekend overeind moeten blijven. De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn o.a. het handhaven van de rechtsorde, zorg voor mensen die aangewezen zijn op verschillende vormen van hulp- en dienstverlening en zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen en kernen, het volkshuisvestingsbeleid, het realiseren van bouwlocaties en het beheer van de openbare ruimte, onderwijs, fysieke infrastructuur etc. Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij Forza! hoog in het vaandel. Dit betekent herbezinning op de kerntaken en prioriteren van het betrekken van inwoners.

Servicebereidheid
De gemeente is een dienstverleningsorganisatie voor haar inwoners.
De openingstijden van het raadhuis dienen daarom te worden verruimd.

Aanvragen en verzoeken
Op een aanvraag voor een vergunning of een verzoek dient snel een besluit te komen. Binnen een week en bij omvangrijke verzoeken binnen twee tot vier weken dient de aanvrager duidelijkheid te hebben.

Klachtencommissie
Om klachten van inwoners over de lokale overheid beter te kunnen structureren, pleit Forza! voor het behoud van de klachtencommissie. Deze commissie zou kunnen worden uitgebreid met meer kennis op sociaal domein.

Actief burgerschap
Forza! wil stimuleren dat inwoners zoveel mogelijk maatschappelijk participeren en dat inwoners zich weer beschikbaar stellen voor onder andere besturen van sportverenigingen, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden van scholen, wijkraden. Geef de gemeente terug aan haar inwoners.

Dorps- en wijkraden
Forza! is voor het oprichten van dorps- en wijkraden en actief mensen interesseren om hier zitting in te nemen. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook iedere wijk in onze gemeente zoveel mogelijk zijn eigen identiteit behoudt. Forza! wil de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de dorps- en wijkraden. Forza! vindt dat op een aantal terreinen (bijvoorbeeld groen- of parkeerbeheer) de dorps- en wijkraden een adviesrecht moeten hebben, zoals we dat ook binnen de wet op de ondernemingsraden kennen.

Raadsessies op locatie
Forza! is een groot voorstander van het houden van raadsessies op locatie in de grotere woonkernen. De inwoners worden zo meer bij de politiek betrokken en het past binnen het beleid om als openbaar bestuur meer zichtbaar te zijn.

Burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen
Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten. In de begroting zal hiermee rekening gehouden moeten worden.

Gekozen burgemeester
Forza! is voor de gekozen burgemeester.

Beleidsnota’s en regelgeving
Forza! wenst geen dikke beleidsnota’s. Bij behoefte aan een beleidsnota worden eerst op één A4’tje de doelstelling en het kader in helder Nederlands aan de Raad voorgelegd, voordat een nota wordt geschreven. Forza! wil daarnaast de lokale regelgeving en regeldruk en lokale lasten tot een minimum beperken.

Geheime of vertrouwelijke vergaderingen en raadstukken
Forza! vindt dat het aantal geheime en of vertrouwelijke vergaderingen tot het absolute minimum beperkt moet blijven. Openheid en transparantie bij het lokaal bestuur staan voorop.

Bestuurlijke integriteit
Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is Forza! van mening dat leden van het gemeentebestuur geen arbeidsrechtelijke banden mogen hebben met organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ook vindt Forza! dat zij geen zitting moeten nemen in het bestuur van subsidieafhankelijke organisaties. Daarnaast is het volgens Forza! ongewenst en ongepast wanneer (kandidaat)raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaken van een stembureau in de eigen gemeente.

Scheiding kerk en staat
Geloof en levensovertuiging behoren tot het privédomein van de inwoners en behoren op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of het openbaar bestuur te beïnvloeden. Voor godsdiensten of geloofsrichtingen die bevolkingsgroepen achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten, is geen plaats in Castricum

Onafhankelijke overheid
De vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving waar veel waarde aan gehecht moet worden. Forza! vindt echter ook dat de inwoner het recht heeft om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar of de onderwijzer van zijn kinderen. Forza! is niet tegen het dragen van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat het zichtbaar dragen van religieuze uitingen bij een ambtenaar in functie, zoals een hoofddoek of keppeltje, in strijd is met het recht van de inwoner op een onafhankelijke ambtenaar. Ook op openbare scholen behoren zichtbare uitingen van geloofs- en of levensovertuiging niet zichtbaar te zijn.

2. Veiligheid

Het zorgen voor een veilig dorp of veilige wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners van Castricum moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen. Forza! komt op voor slachtoffers, niet voor daders. De pakkans van criminelen en overlastgevers moet worden vergroot. De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s).

Cameratoezicht
De politie en het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) kunnen niet
overal tegelijk zijn. Forza! pleit daarom voor permanent cameratoezicht dat ingezet moet worden om overlast (met name in het uitgaansgebied) te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Forza! pleit voor een samenwerking tussen politie en private veiligheidsdiensten op het gebied van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Meer “blauw” op straat
Een van de belangrijkste taken van de lokale overheid is handhaving van de rechtsorde. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Forza! vindt dat er nog steeds te weinig agenten zijn in Castricum. De gemeente dient zich in te zetten voor meer agenten. Te weinig politie kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Ook moet de politie vaker zichtbaar op straat aanwezig zijn en minder achter het bureau zitten. Dit bevordert het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Woninginbraken
Castricummers moeten zich veilig voelen in hun eigen huis. Forza! wil daarom actief het aantal woninginbraken bestrijden. Het opsporen van inbrekers moet dan ook meer prioriteit krijgen bij gemeente en politie.

Overlast door jongeren
Momenteel is er in onze gemeente sprake van veel overlast door jongeren. Forza! is voor een harde aanpak. Een lik-op-stuk beleid is nodig. Dat vereist een forse inspanning van de politie, Team VTH en andere betrokkenen. Er moet gekeken worden welke maatregelen in preventieve zin genomen moeten worden om overlast te voorkomen. Alle schade die deze jongeren veroorzaken, zal volledig op hen (en/of hun ouders) verhaald worden. De boodschap moet duidelijk zijn: “Wie vernielt, betaalt!”

Burenoverlast en onveiligheid
Onveiligheid of overlast in en rondom het huis, wordt soms veroorzaakt door buren. Forza! wil dat inwoners die ernstige overlast veroorzaken, sneller uit hun huis worden gezet. Woningcorporaties moeten hierin actiever optreden.

3. Economische zaken en lastenverlichting

Forza! heeft een warm hart voor alle ondernemers. Zij vormen de motor van de economie en zorgen voor werkgelegenheid in de gemeente. De horecaondernemer is daarin een belangrijke schakel. Een rol die de toerist als het visitekaartje moet ervaren. Forza! wil specifiek meer aandacht voor deze ondernemers en deze groep de ruimte geven om ook daadwerkelijk te ondernemen. Forza! wil daarom de terras/sluitingstijden verruimen van 00:00 uur naar 01:00 uur en van 03:00 uur naar 04:00 uur.

Bureaucratie en regeldruk
Forza! wil dat vergunningen, waar mogelijk, afgeschaft, samengevoegd of vervangen worden door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt zo veel mogelijk verlengd. Elke vier jaar moeten de gemeentelijke regels geschoond worden om overbodige, tegenstrijdige, niet handhaafbare en onnodige regels te schrappen. Forza! vindt dat overbodige bureaucratie, zoals te gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage en niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmert. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft, bij wijze van serviceverlening, niet meer ingeleverd te worden.

Ondernemen
Forza! is de partij die opkomt voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Forza! wil stimuleren dat ondernemers ook kunnen meedingen bij lokaal aan te besteden opdrachten.

Wijken en kernen
Forza! is voorstander van een mix van wonen en detailhandel in de wijken. Dit maakt wijken levendiger en houdt het voorzieningenniveau op peil. De gemeente kan door een goed bestemmings- en vestigingsbeleid ondernemers stimuleren zich te vestigen in de wijken en kernen.

Veiligheid bedrijventerreinen
Forza! wil daar waar mogelijk meer cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid. Forza! is er voorstander van om samen met de gebruikers van bedrijventerreinen en beveiligingsbedrijven een plan te ontwikkelen om de veiligheid te bevorderen. Forza! bepleit hier publieke (politie) en private samenwerking.

Agrarische sector
Van oudsher maakt de agrarische sector deel uit van onze gemeente. De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te blijven voor onze gemeente. Deze sector houdt de balans tussen verstedelijking en groen in evenwicht. Forza! pleit echter voor meer innovatie binnen de agrarische sector.

Financiële transparantie
Voor inwoners moet zichtbaar zijn waaraan de gemeente haar geld uitgeeft (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website).

Hondenbelasting
Forza! heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Met deze belasting worden hondenbezitters gediscrimineerd, want katten-, paarden- of geitenbelasting bestaat niet. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters. Geen nut en noodzaak en dus afschaffen.

Subsidies
Forza! wil fors snijden in het grote aantal subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg bij alle inwoners en anderzijds geeft de gemeente dat via subsidies aan een klein deel van de inwoners terug. Velen betalen voor de hobby’s van een enkeling. Door het subsidiebudget sterk terug te brengen kan men de belastingen verlagen en komen tot een lastenverlichting.

4. Zorg, welzijn en seniorenbeleid

Sociaal Domein
Forza! staat achter de transities en doelstellingen in het sociaal domein (jeugdhulp, participatiewet en onderdelen van de AWBZ). De gemeente is bij uitstek in staat om integrale zorg op basis van maatwerk te verzorgen. De gemeente is goed op de hoogte van de lokale situatie en staat dicht bij de inwoners. Helaas gaan deze decentralisaties gepaard met bezuinigingen. We moeten meer met minder doen. Forza! is overtuigd dat bij een effectieve inrichting door de gemeente van het sociale domein dit ook met minder geld kan. De vraag van de inwoner moet centraal staan en de gemeente levert naar haar vermogen maatwerk.

Mantelzorgers
Mantelzorgers worden steeds belangrijker bij de zorg die mensen nodig hebben. Forza! vindt dat het eigen netwerk van een cliënt nadrukkelijk moeten worden aangesproken en geactiveerd. Mantelzorg kan volgens Forza! niet verplicht worden, maar het netwerk van een cliënt moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de keukentafelgesprekken. Forza! heeft veel respect voor mantelzorgers. Mantelzorgers met een bijstandsuitkering moeten onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Mantelzorg moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de mogelijkheden voor respijtzorg moeten worden uitgebreid.

Buurthuizen en jongerencentra
De jongerencentra, buurt- en dorpshuizen moeten terug naar de inwoners. Jongeren in Castricum, Limmen en Akersloot hebben veelal andere bezigheden en hebben weinig interesse om naar een jongerencentrum te gaan. Forza! is van mening dat de jongerencentra die niet goed lopen, gesloten moeten worden (Bakkerij, Discovery). De buurt- en dorpshuizen moeten zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt en de inwoners moeten meer betrokken worden bij de programmering.

Gehandicaptenbeleid
Forza! vindt dat mensen met een handicap waar mogelijk moeten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gehandicapten moeten gemakkelijk kunnen achterhalen hoe ze toegang kunnen krijgen tot voor hun van belang zijnde voorzieningen. De gemeente gaat jaarlijks met de belangenvereniging gehandicapten in gesprek om knelpunten in het beleid en de openbare ruimte te signaleren en op te lossen.

Dierenwelzijn
Volgens Forza! moet er een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld worden. Hondenbeleid moet hier een integraal onderdeel van zijn. Daarbij is participatie van de hondenbezitters van belang. Het huidige hondenbeleid moet volgens Forza! aangepast worden. In onze gemeente zijn te weinig losloopgebieden voor te veel honden.

Seniorenbeleid
Bij Forza! tellen senioren mee. Senioren verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming moet worden voorkomen. Senioren zijn te onderscheiden in drie groepen: medioren (55 tot 70 jaar oud), senioren (boven 70 jaar) en zorgvragende senioren. Elke groep vraagt een ander beleid.

Verzilvering
Forza! ziet geen problemen in de vergrijzing van de bevolking en ook zeker niet als een kostenpost. Integendeel, veel senioren leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg, bij educatie en ontspanning. Forza! spreekt dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering. Forza! is dan ook blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun werkzame leven.

Internet
De gemeente moet het gebruik van internet door senioren stimuleren. Zo blijven ze langer actief en geïnformeerd. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat haar diensten ook beschikbaar zijn voor mensen zonder internet of digitale vaardigheden.

Ouderen en hun omgeving
Om ouderen (soms met een hulpmiddel) mobiel te houden is beter onderhoud van wegen en trottoirs noodzakelijk. Bij tijdelijke verkeersmaatregelen en wegopbrekingen moet er aandacht zijn voor de ouderen. Bij gladheid door sneeuw en ijzel dienen ook trottoirs bestrooid te worden.

Wonen
Forza! wil dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vitaliteit en zelfredzaamheid moeten daarom gestimuleerd worden. Forza! vindt dat de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, moet zorgen voor voldoende kwalitatief goede woon- zorg accommodaties. Dus voldoende woningaanbod en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor senioren. Alleenwonende senioren worden, indien gewenst, voorzien van een alarmfunctie. Ze kunnen dan in geval van nood kinderen, buren, vrienden of omwonenden waarschuwen. Forza! is voorstander van kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een handicap, de zogeheten hofjes. Dergelijke woonvormen zijn kwalitatief beter en efficiënter dan de grote zorginstellingen met veel overhead en weinig handen aan het bed of achter de rolstoel.

Zorg
Zorg blijft bereikbaar en beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. De regels moeten eenvoudig worden uitgelegd en senioren moeten een beroep kunnen doen op iemand die hen helpt bij de aanvraag van zorgvoorzieningen.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen
Forza! is van mening dat de gemeente voor haar inwoners een verantwoordelijkheid heeft om te waken over de kwaliteit van dienstverlening in verpleeg- en verzorgingstehuizen, ondanks dat de gemeente hier geen verantwoording voor draagt.

Eenzaamheid
Eenzaamheid komt vaak bij senioren voor. Voor deze groep mensen moet het sociaal-cultureel werk activiteiten ontwikkelen en deze proactief aanbieden. De financiële draagkracht en de mobiliteit zijn daarbij een factor om rekening mee te houden. Voor senioren is deelname aan val- en weerbaarheidstrainingen in buurtcentra een manier om meer naar buiten te durven gaan en daarmee actief sociale contacten te onderhouden.

Huisbezoeken
Het is wenselijk om iedereen van 75 jaar en ouder twee keer per jaar te bezoeken. Vereenzaming, het ontstaan van schulden en de uitbuiting van kwetsbare senioren kunnen daarmee gesignaleerd of voorkomen worden. Tijdens deze bezoeken worden hun wensen en klachten geïnventariseerd en wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden voor ouderen.

Samenwerking met ouderenorganisaties
Forza! wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van actieve senioren beter te benutten voor de totale gemeenschap. Forza! betrekt hierbij de doelgroep en ouderenorganisaties.

Dementerende ouderen
Door kleinschalige woonvormen en Alzheimer Cafés moet er meer zorg en ondersteuning komen voor dementerende ouderen en hun familieleden.

Veiligheid
Forza! wil dat de inbraakpreventieteams alle senioren bezoeken en adviseren over het veilig(er) maken van hun huis. Senioren zijn namelijk makkelijker slachtoffer voor oplichters aan de deur. Zij moeten daarom ook voorlichting krijgen over dit onderwerp en hoe hierop te reageren.

Sport
De gemeente moet zich meer inzetten om ouderen in beweging te krijgen. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de participatie en het verbeteren en onderhouden van sociale netwerken.

5. Integratie en minderhedenbeleid

Forza! vindt allochtonen volwaardige inwoners, die deel uitmaken van onze samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig! Forza! wil dat iedereen meedoet in Castricum. Iedere nieuwkomer die zijn handen uit de mouwen wil steken en een bijdrage wil leveren aan de gehele samenleving, is meer dan welkom. Voor Forza! betekent geïntegreerd zijn dat je zelfredzaam bent, meedraait in de samenleving en de Nederlandse wetten, normen en waarden respecteert. Integratie is volgens Forza! bij uitstek een verantwoordelijkheid van de migrant zelf. Hij moet zelf (en vooral op eigen kosten) de taal leren, zelf een baan zoeken en zelf een plekje zien te krijgen in de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk, maar dit is de enige weg naar volwaardig burgerschap.

Forza! vindt de vrijheid van godsdienst een groot goed en stelt deze nimmer ter discussie. Iedereen mag belijden wat hij wil zolang zijn of haar godsdienst de ander niet beperkt of belemmert. In een moderne en democratische samenleving moet kritiek op godsdiensten geleverd kunnen worden. Forza! heeft een kritische houding ten opzichte van de uitwassen van de islam. De uitwassen van de islam druisen in tegen de kernwaarden van onze samenleving, zoals de gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homoseksualiteit en vrijheid van meningsuiting.

De kernwaarden
Forza! vindt dat de gemeente in haar beleid de kernwaarden van onze samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit, dient uit te dragen. Bij de inburgeringscursus moet hiervoor ook veel aandacht zijn. Activiteiten die dit juist tegen gaan, zoals gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, worden niet toegestaan.
Forza! is tegen de komst van scholen, verenigingen, kerken of andere instituten die zich afzetten tegen de westerse samenleving en haar kernwaarden.

Taal
Om de integratie op het gebied van taal te bevorderen moet informatie van de gemeente alleen nog maar in het Nederlands (en Engels voor expats) verstrekt worden. Forza! vindt dat alle ouders van schoolgaande kinderen, mits daar verstandelijk toe in staat, binnen twee jaar Nederlands moeten spreken. Niet de Nederlandse taal beheersen betekent dus niet ingeburgerd en daardoor niet in aanmerking komend voor gemeentelijke voorzieningen als een uitkering, subsidie of gesubsidieerde huurwoning. Forza! wil bevorderen dat ouders met hun kinderen Nederlands praten.

Geen moskee
Forza! is geen voorstander van een eventuele moskee in de gemeente Castricum
In moskeeën wordt er onnodig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen zijn niet welkom en afvalligen worden verketterd. Moskeeën dragen doorgaans niet bij aan een goede integratie in de Nederlandse samenleving. Forza! vindt dit dan ook in strijd met de kernwaarden van de moderne samenleving en ziet daarom liever geen moskee in de gemeente.

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
Forza! vindt dat de gemeente geen taak heeft bij de huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen perspectief in Nederland en dienen zo snel mogelijk het land te verlaten. Tijdelijke opvang dient plaats te vinden in door het Rijk aangewezen centra.

Beleid seksuele diversiteit
In Castricum moeten homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgenders zich veilig voelen. Forza! wil dat er, net als in veel andere gemeentes, specifiek gemeentelijk homobeleid komt. Dit om pesterijen, discriminatie en geweld tegen deze groep mensen tegen te gaan. Met name bij allochtonen is er sprake van intolerantie tegen deze groep. Voorlichting op scholen en bij inburgeringcursussen vergroot begrip en sociale acceptatie van mensen met een afwijkende seksuele voorkeur. Forza! vindt de vrijheid van homoseksualiteit een kernwaarde in onze samenleving. Mensen uit culturen waar homoseksualiteit minder geaccepteerd is, moeten hier op z’n minst kennis van nemen.

6. Werk, inkomen en armoedebeleid

Werk en inkomen
Werken is het beste middel tegen armoede. Het is primair de verantwoordelijkheid van iedereen om zich te kwalificeren en een baan te zoeken. De overheid ondersteunt alleen die inwoners die niet zelfstandig deze verantwoordelijkheid kunnen invullen.

Integratie en inspanningsverplichting
Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. De betrokkene dient dit dan ook aan te tonen. Forza! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet, gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Castricum die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen deze te leren. Of wanneer mensen zich dusdanig kleden of gedragen dat zij daardoor veel moeilijker aan een baan komen.
Forza! is van mening dat wanneer een potentiële werkgever merkt dat iemand de sollicitatieplicht niet serieus neemt, hij dat moet kunnen melden bij de gemeente. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vindt ontheffing van de sollicitatieplicht plaats voor mensen met een bijstandsuitkering.

Digitaal meldpunt (bijstands)fraude
Forza! vindt dat het in Castricum mogelijk moet zijn om via de gemeentelijke website vermoedens van (bijstands)fraude anoniem te melden. Deze mogelijkheid bestaat al in veel andere gemeenten en ook het UWV heeft een digitaal meldpunt waar anoniem gemeld kan worden. Onterechte uitkeringen worden te allen tijde teruggevorderd, ook wanneer de betrokkene in een andere gemeente is gaan wonen.

Armoedebeleid
Forza! vindt dat het gemeentelijke armoedebeleid niet gericht moet zijn op inkomensondersteuning, maar op het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Behoudens door de wet voorgeschreven doelgroepen die in aanmerking komen voor voorzieningen als bijzondere bijstand, is er volgens Forza! binnen onze gemeente ook nieuwe verborgen armoede. Armoede die vaak voorkomt in gezinnen met middeninkomens met torenhoge vaste lasten. Deze gezinnen zijn niet zichtbaar in de statistieken van de gemeente en kunnen geen beroep doen op bestaande gemeentelijke voorzieningen. Forza! vindt daarom een herbezinning op het armoedebeleid noodzakelijk om ook deze doelgroepen te ondersteunen. Daarnaast moet volgens Forza! een specifiek armoedebeleid ontwikkeld worden dat specifiek gericht is op kinderen.

7. Jeugd en onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om alle kinderen goede ontwikkelingskansen te kunnen blijven bieden zal er nog meer in onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alleen op die manier kan Castricum in de toekomst sociaal en economisch op peil blijven en zelfs verbeteren. In het onderwijs staat de keuzevrijheid van kinderen/jongeren en hun ouders voorop. Forza! vindt onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase onmisbaar.

Krimp
De komende jaren zal er alleen maar meer krimp van schoolgaande kinderen in Castricum ontstaan. Deze moet goed worden opgevangen en zo veel mogelijk scholen in de kernen moeten behouden blijven. Daarom moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden een langetermijnvisie ontwikkelen waarbij meer samenwerking tussen de scholen onderling en multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen een onderdeel is.

8. Cultuur, sport en recreatie

In het licht van de individualisering van de maatschappij en de dreigende vervreemding van onze culturele geschiedenis is kunst en cultuur een belangrijk thema voor Forza!. Kennis van kunst en cultuur behoort tot de algemene ontwikkeling van de mens. Smaken verschillen en dat is voor Forza! uitgangspunt voor haar beleid.

Subsidies en cultuur
Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol. Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij meer wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid en zullen beperkt worden gegeven. Subsidie voor ons historisch erfgoed zal een meer constante factor krijgen. De beheerders hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies kunnen verminderen. Forza! is van mening dat kunst en cultuur goed samengaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Lokale omroep
Forza! is een voorstander van een lokale omroep die naast de verplichte subsidie van de gemeente zoveel mogelijk financieel onafhankelijk opereert. De lokale omroep moet commercieel denken en verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Onze gemeente verdient een lokale omroep die grote groepen inwoners weet te bereiken met een goede mix van amusement, informatie en uiteraard lokale politiek.

Sport en Recreatie
Sport en recreatie vormen de basis van een evenwichtige maatschappij. Sporten is voor jong en oud gezond, en sport verbroedert mensen. Rangen en standen vervallen. Iedereen in Castricum moet kunnen sporten. De gemeente levert een bijdrage aan een vitale samenleving door optimale sportfaciliteiten en ondersteuning aan te bieden. Sport maakt mensen gezonder, actiever en meer betrokken. Forza! vindt ook dat via school genoeg aan sport gedaan moet worden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Sport en onderwijs gaan hand in hand. Alle scholen zouden vakdocenten moeten hebben. De gemeente heeft altijd hoge ambities op het gebied van sport en dat moet ook blijven. Forza! wil daarnaast dat de gemeente zich meer gaat inzetten om ouderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

Bewegen
Inwoners van Castricum sporten relatief veel, maar bewegen te weinig. Forza! is daarom een voorstander van het voortzetten van de programmalijn ‘Sport en bewegen in de openbare en fysieke ruimte’. In deze programmalijn zet de gemeente zich in om de niet-gebonden sporten (zoals hardlopen, skaten fietsen en roeien) te faciliteren en promoten. Deze sporten passen bij de huidige behoeften, waarbij men zelf wil beslissen waar en wanneer men sport en beweegt.

Sport voor iedereen
Forza! wil dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht de kans krijgen om te sporten. De gemeente moet daarom aangesloten blijven bij het Jeugdsportfonds, dat voor deze doelgroep de contributie en benodigde sportattributen betaalt. Ook moeten gezinnen vanuit de bijzondere bijstand ondersteund blijven met een bijdrage voor sportkleding en schoolzwemmen.

9. Mobiliteit

De bereikbaarheid van Castricum is van vitaal belang. Niet alleen voor ondernemers, bezoekers en inwoners van de gemeente, maar ook voor doorgaand verkeer dat gebruik maakt van de gemeente. Forza! wil dat er een duidelijke visie komt ten aanzien van de bereikbaarheid van de gemeente en bereikbaarheid in de gemeente. Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk opstoppingen om op hun bestemming te komen. Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Een veilige of vlotte passage onder of boven het spoor bij de Beverwijkerstraatweg is wat Forza! betreft nog altijd in het vizier. Daarnaast moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! vindt ook dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied woningen gebouwd worden.

Verkeerslichten
Forza! vindt dat verkeerslichten zoveel als mogelijk vervangen moeten worden door rotondes. Om de doorstroming met name in de kern Limmen te bevorderen.

Meer parkeerplaatsen
Forza! vindt dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in bijvoorbeeld winkel- en woongebieden. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de realiteit in Castricum: 2 parkeerplaatsen per woning. In de wijken waar dit nu niet het geval is, moeten indien mogelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Forza! is voorstander van alleen blauwe zones en vergunningen voor het reguleren van parkeren. Inwoners krijgen deze vergunning gratis.

Verkeersveiligheid
Forza! vindt dat de gemeente moet streven naar een verkeersveilige leefomgeving voor haar inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Met name rondom plekken waar veel voetgangersverkeer is, moet de situatie verkeersveilig zijn. Belangrijk is om gebruikers en omwonenden hier actief bij te betrekken. Gevaarlijke kruispunten dienen als eerste te worden aangepakt. De onduidelijke situatie bij de parkeerplaats gelegen aan de Geesterduinweg dient direct teruggebracht te worden naar een veilige verkeerssituatie.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto. Forza! wil dat de gemeente haar inwoners goed openbaar vervoer aanbiedt. De rendabiliteit van een buslijn moet niet het doorslaggevende argument voor afschaffing zijn. Forza! Castricum is voor behoud van buslijn 164 naar Egmond.

10. Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit fysieke omgeving

Bestemmingsplannen
Forza! vindt dat er ruimte moet zijn om wonen en werken met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een ZZP’er van zijn garage geen kantoor mag maken omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

Groenvoorziening
Een groene en natuurlijke omgeving is van groot belang voor kwalitatief goed wonen. In de kernen en wijken dient het groen behouden te blijven. Niet alles volbouwen, maar meer ruimte laten voor recreërende inwoners. Indien een gezonde boom toch zal moeten wijken, zien wij voor het kappen van een gezonde boom graag twee bomen terug. Ook is Forza! van mening dat inwoners zelf voor het groenonderhoud kunnen zorgen met een eventuele bijdrage van de gemeente.

Welstandscommissie
Forza! vindt dat de welstandscommissie afgeschaft kan worden.

Openbare ruimte
Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Castricum draagt bij aan een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil Forza! de openbare ruimte zo groen en ecologisch verantwoord mogelijk inrichten.

Strand
Forza! wil op korte termijn verbeteringen doorvoeren om het strand nog aantrekkelijker te maken. Het strand is een van de parels die onze gemeente rijk is. Een aantal zaken die we op straat al voorbij hebben horen komen zijn: ● Laadpalen voor elektrische fietsen/elektrische auto’s; ● Kortingspas/app voor de strandpaviljoens; ● Overnachting op het strand (anders dan de strandhuisjes); ● Openbare BBQ-plaatsen toewijzen; ● Meer ondernemersvrijheid en meer ruimte voor strandpaviljoens en andere horeca.
Zo is er in samenspraak onze inwoners en ondernemers nog veel meer te bedenken!

11. Wonen

Een prettige, veilige thuishaven is voor iedereen essentieel. Dat geldt niet alleen voor de woning en de directe omgeving, maar ook voor het leefklimaat en de sfeer in de gemeente. Forza! wil dat mensen met plezier in Castricum wonen en dat zij in een schone en veilige omgeving kunnen wonen en werken, naar school gaan en recreëren.

Woningbouw
Forza! vindt dat de gemeente moet toezien op het afstemmen van de bouw van woningen op de doelgroepen van morgen. Dat zijn vooral jongeren, alleenstaanden en senioren die met het oog op de toekomst in de buurt van goede voorzieningen willen en moeten wonen. Zogenaamde levensloopwoningen zijn hier een goed voorbeeld van. Forza! is voor een open Zanderij met beperkte bouw. Het open en groene karakter moet daarin wel het uitgangspunt blijven.

Woonruimteverdeling
Forza! vindt dat inwoners sneller aan een sociale huurwoning moeten kunnen komen dan nu het geval is. Daarom moeten meer woningen beschikbaar worden gesteld aan onze eigen inwoners en minder woningen voor woningzoekenden uit andere gemeenten. Bij Forza! staan de belangen van de eigen inwoners centraal en schaft de urgentie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) af.

12.Volksgezondheid en milieu

EHBO en AED
Forza! wil in het kader van gezondheidsbevordering dat het aantal inwoners met een EHBO-diploma met reanimatie en AED aanzienlijk wordt verhoogd. Ook alle basisscholen in de gemeente moeten een cursus jeugd-EHBO in hun lesprogramma opnemen. Op alle publieke plekken en in alle publieke gebouwen moeten AED’s voorhanden zijn. De gemeente zal voor de aanschaf subsidies verlenen.

Milieu
Forza! vindt bescherming en verbetering van het milieu belangrijk. We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en voor toekomstige generaties. Voor Forza! is daarbij het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt.

Duurzaamheid
Forza! ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling, innovatie en het verhogen van economisch rendement. Forza! wil duurzaamheid stimuleren. Niet door subsidies, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. Het resultaat moet meetbaar en effectief zijn. Forza! vindt dat vestiging van bedrijven die duurzaamheids-bevorderende producten en diensten leveren, binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Forza! vindt ook dat de gemeente geen bankier is. Het is dan ook niet haar taak is om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeente als voorbeeldfunctie
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten en zal haar gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk voorzien van de nieuwste energiebesparende en milieuvriendelijke technieken. De gemeente Castricum moet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing stimuleren. De grootste bijdrage aan verbeteren van het milieu vormen zuinigheid met energie en het treffen van maatregelen die helpen energie te besparen en verlies tegen te gaan. De gemeente dient daarin een activerende en stimulerende rol te spelen.

Windturbines/windmolens
Windturbines draaien veelal op subsidie en vervuilen het landschap. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Niet voor niets heeft het Centraal Plan Bureau in juni 2013 in een rapport de regering geadviseerd de bouw van windturbines op het land ten minste 5 jaar uit te stellen. Forza! is tegen nieuwe windturbines in onze gemeente.